• : 061-8794565, 025741619

  ช่องทางการศึกษาต่อ

       เมื่อนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล BKK NA บรรจุงานในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำแล้ว เงินเดือนที่นักศึกษาได้รับสามารถนำมาช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ และหากนักศึกษาต้องการเพิ่มประสบการณ์และความรู้ทางการศึกษา สามารถเรียนต่อควบคู่กับการทำงานได้ไม่ยาก นี่คือส่วนหนึ่งของรุ่นพี่ บางกอกเอ็นเอ เมืองทองธานี ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางและแบบอย่างให้กับผู้เรียนได้

   

   

  นายจิระพงศ์ อุทัยอัน (เจมส์)

  เรียนบางกอกเอ็นเอ รุ่น 1-56 ปัจจุบันศึกษา อยู่ที่ คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

  น.ส.สุพัตรา อินทร์งาม (ส้ม)

  เรียนบางกอกเอ็นเอ รุ่น 1-58 ปัจจุบันศึกษา อยู่ที่ คณะมนุษยนิเวศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  น.ส.นภัสกร สืบสำราญ (เฟิร์น)

  เรียนบางกอกเอ็นเอ รุ่น 1-58 ปัจจุบันศึกษา อยู่ที่ คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยชินวัตร

  น.ส.กุลรัตน์ วิไลสงค์ (แพนด้า)

  เรียนบางกอกเอ็นเอ รุ่น 1-56 ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ คณะสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และทำงานเป็นผู้ช่วยทันตกรรมที่คลินิกบ้านรักฟัน และคลินิกฤกธิเวช

  นายยุรนันท์ อ้นพิมพ์ (แซม)

  เรียนบางกอกเอ็นเอ รุ่น 1-56 ปัจจุบันศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ และรับราชการ อยู่ที่ รพ.ทหารผ่านศึก

  น.ส.อรวี กายดีสุด (หนิง)

  เรียนบางกอกเอ็นเอ รุ่น 1-56 เรียนจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) มหาวิทยาลัยสยาม ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ รพ.พระราม2

  น.ส.ศุภลักษณ์ ธรรมจักร์ (เคลียร์)

  เรียนบางกอกเอ็นเอ รุ่น 2-55 เรียนจบคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ

  น.ส.พรทิพย์ จันทะมาตย์ (ทิพย์) ซ้าย และ น.ส.จิราพร จันทร์สร้อย (ขวัญ)

  เรียนบางกอกเอ็นเอ รุ่น 1-55 จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) วิทยาลัยเซนหลุยส์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ รพ.บางปะกอก9อินเตอร์เนชั่นแนล

  น.ส.ณัฐอนงค์ เจริญทัพ (อัน)

  เรียนบางกอกเอ็นเอ รุ่น 1-56 เรียนจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่ รพ.ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ จังหวัดชายแดนใต้

  น.ส.ปวรรัตน์ สุภาษี (ดาว)

  เรียนบางกอกเอ็นเอ รุ่น 1-59 ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ คณะบูรณาการสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และทำงานอยู่ที่ ทำงานอยู่ที่ คลินิก Mediglow