ใบสมัครผู้ช่วยพยาบาลออนไลน์

โรงเรียนบางกอก เอ็นเอ เมืองทองธานี

33/57  หมู่ 6  ถ.เลียบคลองประปา  ต.บ้านใหม่  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120

Tel. 02-574-1619-20 Fax. 02-574-1621

ชื่อ-นามสกุล [ไทย] *          -      ชื่อเล่น *
เลขที่บัตรประชาชน *     
เพศ *      ชาย   หญิง
วัน/เดือน/ปีเกิด *  
     
น้ำหนัก *         กก.   สูง *    ซม.  อายุ *   ปี.
สัญชาติ *           ศาสนา *       จำนวนพี่น้อง * คน      ท่านเป็นคนที่ *      
สถานภาพครอบครัว *      โสด      สมรส      หม้าย      หย่า
สถานภาพทางทหาร *      พ้นภาระทางทหาร    ยังไม่เกณฑ์    ได้รับการยกเว้น
โรคประจำตัว *      ไม่มี     มี     โปรดระบุ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *     
เบอร์ติดต่อ *      มือถือ :
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้) *   ที่อยู่ปัจจุบันสำหรับส่งเอกสาร (กรณีเหมือนด้านบนไม่ต้องกรอกซ้ำ) *  
  
ID Line *     
Facebook *     
  ข้อมูลทางการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขา/วิชาเอก เกรดเฉลี่ย ปีการศึกษาที่จบ
(YYYY)
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ปริญญาตรี
  ประวัติครอบครัว
บิดา ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน อายุ อาชีพ โทรศัพท์
มารดา ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน (เหมือนกัน ไม่ต้องกรอกซ้ำ) * อายุ อาชีพ โทรศัพท์
ชื่อ ผู้ปกครองที่ให้อุปการะ(ถ้ามี) ที่อยู่ปัจจุบัน อายุ อาชีพ โทรศัพท์
  ปีการศึกษาที่ต้องการเรียน
ระบุรุ่นที่ต้องการเรียน *   รุ่น 2/2567 เปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2567
รุ่น 3/2567 เปิดเรียน 4 พฤศจิกายน 2567
ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ เปิดเรียน 30 มิถุนายน 2567
รุ่น 1/2568 เรียนเดือนมีนาคม 2568
รุ่น 1/2567 เปิดเรียน 16 มีนาคม 2567 (เต็มแล้ว)
     

หมายเหตุ : เอกสารการสมัครเรียนจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อนักศึกษาชำระค่าเทอมแรกเข้าเรียบร้อยแล้ว