• : 087-6916456, 02-574-1620

  หลักสูตรที่สอน

  NA สาขาพนักงาน ผู้ช่วยพยาบาล


         เปิดสอนหลักสูตร การดูแลเด็กเล็กและ การดูแลผู้สูงอายุ รับรองหลักสูตรโดย กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งการเรียนเป็นภาคทฤษฎี 3 เดือนและ ฝึกภาคปฏิบัติ 3 เดือน รวมระยะเวลาเรียน 840 ชั่วโมง เมื่อผู้เรียนเรียนจบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วจะได้รับการบรรจุงานในโรงพยาบาลทันที

  หลักสูตรที่สอน NA สาขาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
  เนื้อหาทฤษฎี
  1. หลักความรู้พื้นฐานการพยาบาล
  – จรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
  – แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล
  2. หลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
  3. ศัพท์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
  4. การดูแลความสะอาดร่างกาย
  5. วิชาหลักการดูแลเด็กเล็ก
  6. วิชาหลักการดูแลผู้สูงอายุ
  7. อาหารและโภชนาการเด็กและผู้สูงอายุ
  8. หลักการปฐมพยาบาล การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
  9. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
  10. การประเมินสัญญาณชีพ การบันทึกสารน้ำ และการนำสิ่งส่งตรวจ
  11. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
  12. การจัดท่าและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกวิธี
  13. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยา
  14. ภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาล
  ฝึกภาคปฏิบัติ ( 420 ชั่วโมง )
         เมื่อเรียนจบภาคทฤษฎิแล้ว ผู้เรียนจะได้รับการฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 420 ชั่วโมง โดยนักศึกษานำความรู้ที่ได้เรียนและฝึกภาคทฤษฎีมาใช้ฝึกงานในหลากหลายแผนก อาทิเช่น

  – แผนกผู้ป่วยใน (IPD.)
  – แผนกผู้ป่วยนอก (OPD.)
  – แผนกห้องผ่าตัด (OR.)
  – แผนกห้องฉุกเฉิน (ER.)
  – แผนกห้องคลอด (LR.)
  – แผนกอายุรกรรม (MED.)
  – แผนกศัลยกรรม
  – แผนกสูติ – นรีเวช
  – แผนก หู คอ จมูก
  – แผนกกุมารเวช
  – แผนกกายภาพบำบัด
   
   
   

  แผนกผู้ป่วยนอก

  แผนกห้องคลอด

  แผนกเนอสเซอรี่

  แผนกห้องผ่าตัด


   

  อบรมพิเศษ PA พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร


         นักศึกษาสามารถเลือกเรียน สาขาพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรโดยเมื่อเรียนจบภาคทฤษฎีนักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในแผนกห้องยาหรือทำงานในร้ายขายยาได้

  หลักสูตรที่สอน PA พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร
  เนื้อหาทฤษฎี
  1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องยา
  2.ความรู้ประเภทของยา
  3.ความรู้เรื่องอาหารเสริมเบื้องต้น
  4.การอ่านใบสั่งยา เพื่อจัดยาตามคำสั่ง และให้คำแนะนำการใช้ยา
  5.หลักในการเก็บรักษายา
  6.ความรู้ด้านการใช้ยา และลักษณะของยา
   
   


   

  อบรมพิเศษ พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ LAB, X-RAY


         นักศึกษาสามารถเลือกเรียน สาขา พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ LAB, X-RAY โดยเมื่อเรียนจบภาคทฤษฎี นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในแผนกห้องแล๊บ (LAB), แผนกรังสีวิทยา (X-RAY) ได้

  หลักสูตรที่สอน LA พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ LAB, X-RAY
  เนื้อหาทฤษฎี
  พนักงานผู้ช่วยห้องแล๊บ (LAB)
  1.พื้นฐานความรู้ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
  2.สารเคมีในเลือด, ตรวจการแข็งตัวของเลือด, VCT
  3.Sterilization & Disinfection
  4.การเก็บสิ่งส่งตรวจ
  5.การรับและปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
  6.การตรวจสารเสพติด

  พนักงานผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ (X-RAY)
  1.ความหมายของเอกซเรย์
  2.เครื่องเอกซเรย์
  3.การป้องกันอันตรายจากรังสี
  4.เครื่องมือและอุปกรณ์ทางรังสี
  5.การเตรียมตัวก่อนการตรวจรังสี
  6.ขั้นตอนการปฏิบัติงานเอกซเรย์
   
   

   

   

  ผู้ช่วยพยาบาล